ce-logo-spinner.external.e6434a6e.svg
Sleva 200 Kč celkem na první dva nákupy
Dovoz vždy zdarma
Rozvážíme v Brně, Olomouci a Ostravě
Každý týden nová akční nabídka

Nejste přihlášeni

Přeskočit
Albert logoAlbert logo

Vítejte!

Můj profil
0
Pravidla soutěže

Pravidla soutěže

PRAVIDLA

„velikonoční soutěže - slevové akce“

 

 

1. ZÁKLADNÍ PARAMETRY SOUTĚŽE - SLEVOVÉ AKCE

 

1.1 Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel („Pravidla“) soutěže „Velikonoční soutěž - slevová akce“ („Slevová akce“). Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Slevové akce. Tato Pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument.

 

1.2 Pořadatelem Slevové akce je společnost Albert Česká republika, s.r.o., IČO: 440 12 373, se sídlem Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 306379 („Pořadatel“).

 

2. DOBA A MÍSTO KONÁNÍ SLEVOVÉ AKCE

 

2.1 Slevová akce bude probíhat na webové stránce www.albertdomuzdarma.cz a v aplikaci Albert Domů Zdarma (dále dohromady „Místo konání“) od 22. 03. 2023 od okamžiku zveřejnění banneru Slevové akce v Místě konání do 28. 3. 2023 23:59 („Doba konání Slevové akce“).

 

3. ÚČAST VE SLEVOVÉ AKCI

 

3.1 Účastníkem Slevové akce může být pouze fyzická osoba starší 18 let registrovaná v rámci služby Albert Domů Zdarma s doručovací adresou na území České republiky, která splní všechny podmínky uvedené v těchto Pravidlech („Účastník“). Více informací o službě Albert Domů Zdarma včetně podmínek registrace naleznete na www.albertdomuzdarma.cz a v aplikaci Albert Domů Zdarma.

 

3.2 Účastník musí být registrovaným uživatelem služby Albert Domů Zdarma a mít po celou dobu konání Slevové akce aktivní svůj osobní účet zřízený pro tuto službu. Zároveň tento Účastník musí splňovat obchodní podmínky služby Albert Domů Zdarma, které jsou k dispozici zde a dále též na www.albertdomuzdarma.cz a v aplikaci Albert Domů Zdarma. V případě zániku osobního účtu Účastníka z jakéhokoli důvodu může být Účastník Pořadatelem vyloučen ze Slevové akce.

 

3.3 Do Slevové akce budou zařazeni a Výherci slevy se mohou stát pouze ti Účastníci, kteří splní všechny stanovené podmínky Slevové akce. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek Slevové akce jednotlivými Účastníky a Účastníci nesplňující podmínky uvedené v těchto Pravidlech dle své úvahy ze Slevové akce vyloučit.

 

3.4 Pořadatel má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek Slevové akce jednotlivými Účastníky. Pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit Účastníka v případě, že bude mít podezření, že Účastník dosáhl výsledku v Slevové akci podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky Slevové akce. Toto rozhodnutí o vyloučení Účastníka je konečné, bez možnosti odvolání.

 

4. MECHANIKA Slevové akce

 

4.1 K zahájení Slevové akce dochází okamžikem, kdy Pořadatel zveřejní v Místě konání (na www.albertdomuzdarma.cz a v aplikaci Albert Domů Zdarma) banner s výzvou k zapojení se do Slevové akce. Účastník se do Slevové akce zapojí tak, že v Době konání Slevové akce nakoupí skrze službu Albert Domů Zdarma nákup v hodnotě nad 1500 Kč, tj. 1501 Kč a více, a to po zahrnutí všech slev a slevových voucherů s výjimkou slevy 100 Kč, která se aplikuje automaticky ke každému nákupu nad 1500 Kč („Nákup“). Na základě tohoto Nákupu bude Účastník do Slevové akce automaticky zařazen, aniž by byla nutná jakákoli další aktivita z jeho strany.

 

4.2 Aby mohl Účastník ve Slevové akci pokračovat a stát se případným Výhercem Výhry, nesmí být Nákup v Době konání Slevové akce ani následně zrušen, stornován či vrácen a také od něj nesmí být odstoupeno, a to ani částečně (dále dohromady jako „Zrušení Nákupu“). V případě Zrušení Nákupu bude Účastník vyloučen z účastní na Slevové akci ve vztahu k danému Nákupu, popř. pokud dojde ke Zrušení Nákupu po skončení Doby konání Slevové akce a/nebo po zaslání Výhry, ztrácí Účastník na Výhru související s daným Zrušeným Nákupem nárok a již obdrženou Výhru je Účastník povinen vrátit.

 

4.3 Účastník se může do Slevové akce zapojit kolikrát chce při splnění podmínek odst. 4.1. a 4.2. Důsledky Zrušení Nákupu se týkají účasti na Slevové akci jen ve vztahu ke Zrušenému Nákupu.

 

4.4 Ze všech Nákupů Účastníků Slevové akce bude po skončení Doby konání Slevové akce vylosováno 40 výherních Nákupů, přičemž každý výherní Nákup, resp. každý Účastník, jehož Nákup se stal výherním Nákupem, získá Výhru (jednotlivě jako „Výherce“ nebo společně „Výherci“), tj. Účastník Slevové akce, který uskutečnil více Nákupů, se může stát Výhercem i opakovaně. Losování provedou zaměstnanci Pořadatele, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od skončení Doby konání Slevové akce.

 

 

5. VÝHRA VE SLEVOVÉ AKCI

 

5.1 Výhrou ve Slevové akci je časově omezený voucher (sleva) na nákup v rámci služby Albert Domů Zdarma v hodnotě 250 Kč, který je možné uplatnit při nákupu v rámci služby Albert Domů Zdarma v hodnotě 500 Kč po odečtení všech případných slev („Výhra“). Voucher (slevu) nelze využít na sortiment tabákových výrobků, elektronických cigaret a náplní do nich, nikotinových sáčků, počáteční kojeneckou výživu a dále na balné a zálohu na vratných obalech.  Celkový počet Výher je 40. Výherní Nákupy, resp. Výherci budou náhodně vylosováni Pořadatelem Slevové akce.

 

 

5.2 Výherci budou Pořadatelem informováni o získání Výhry prostřednictvím emailu, a to nejpozději do 14 pracovních dnů od skončení Doby konání Slevové akce. Výhra bude Výhercům připsána na jejich osobní účet ve stejné lhůtě, tj. do 14 pracovních dnů od skončení Doby konání Slevové akce. Možnost uplatnění Výhry je časově omezeno, a to na období 14 dní od jejího připsání na osobní účet Výherce, jinak nárok na uplatnění Výhry zaniká. Výhra bude automaticky uplatněna na první nákup uskutečněný v časovém limitu 14 dní od jejího připsání, který splňuje podmínky pro uplatnění Výhry. Výhra, která nebyla uplatněná v časovém limitu, bude z osobního účtu Účastníka odstraněna.

 

5.3 Účastníci, kteří nezískali Výhru, nebudou nijak vyrozuměni.

 

 

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

6.1 Účastí ve Slevové akci bere Účastník na vědomí, že společnost Albert Česká republika, s.r.o., IČO: 440 12 373, se sídlem Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5, je, jakožto správce osobních údajů, oprávněna jejich osobní údaje v rozsahu údajů nezbytných pro účast na Slevové akci (zejm. jméno, příjmení, e-mailová adresa) a poskytnutých Účastníkem při registraci v rámci Služby Albert Domů Zdarma zpracovávat pro účely účasti ve Slevové akci, a to na dobu nezbytnou pro uspořádání Slevové akce, doručení Výhry a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů.

 

6.2 Zpracování osobních údajů je prováděno Pořadatelem (společností Albert Česká republika, s.r.o.) a dále za podmínek uvedených v Zásadách zpracování osobních údajů, které jsou k dispozici na www.albertdomuzdarma.cz a také pod odkazem zde.

 

6.3 Jako subjekt údajů má Účastník níže uvedená práva, která pro něj vyplývají z právních předpisů, a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů Účastníka bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Účastníka, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň má Účastník možnost obrátit se se stížností na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

 

 

7. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

 

7.1 Tato Pravidla budou po celou Dobu konání Slevové akce dostupná na www.albertdomuzdarma.cz.

 

7.2 Pořadatele je možné v souvislosti se Slevovou akcí kontaktovat též na info@albertdomuzdarma.cz, kde je rovněž možné účast na Slevové akci odmítnout.

 

7.3 Výsledky Slevové akce jsou konečné, bez možnosti odvolání. V případě pochybností o dodržení Pravidel leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na Účastníkovi.

 

7.4 Pořadatel neodpovídá za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky.

 

7.5 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit Pravidla Slevové akce či Slevovou akci zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků Účastníků vůči Pořadateli. Každá taková změna Pravidel či Slevové akce bude provedena formou písemných číslovaných dodatků účinných okamžikem zveřejnění na webové stránce www.albertdomuzdarma.cz. Změny bude Pořadatel provádět pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu Pořadatele, včetně technických či právních důvodů, a za podmínky, že Pořadatel bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na Účastníky.

 

7.7 Vyplacení peněžitého plnění namísto Výher není možné a Účastník není oprávněn se domáhat výměny Výhry. Pořadatel rovněž neodpovídá za jakoukoli škodu, kterou Účastník případně utrpí v souvislosti se svou účastí ve Slevové akci nebo s užitím získané Výhry.

 

 

V Praze dne 22. 3. 2023